Raportarea contabila a operatorilor economici, pana la 16 august 2013


finante braila* Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Braila informeaza contribuabilii ca a fost aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici *

Potrivit actului normativ mai sus mentionat, au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2013 operatorii economici carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei; operatorii economici carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei; entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care verifica incadrarea in criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent; subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor depune la autoritatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP) raportari contabile la 30 iunie 2013 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru domeniul asigurare, asigurare – reasigurare si reasigurare, pentru domeniul pensiilor private si pentru domeniul pietei de capital.

* Completare si depunere *

bani 1Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, incadrarea in criteriul prevazut se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

Operatorii economici vor depune raportarile contabile la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul http://www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale MFP consta intr-un fisier.pdf la care este atasat un fisier.xml. In acest sens, agentii economici vor putea depune raportarile contabile fie la registratura unitatilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP, semnate si stampilate, potrivit legii, sau numai in forma electronica pe portalul http://www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin utilizarea programului de asistenta elaborat de MFP. Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit de unitatile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descarcat la adresa: http://www.anaf.ro, – Declaratii electronice – Descarcare declaratii – Raportari contabile semestriale 06/2013.

Raportarile contabile se compun din trei formulare: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10; Contul de profit si pierdere sau baniSituatia veniturilor si cheltuielilor, cod 20; Date informative, cod 30. Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza astfel: directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania; prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Nu au obligatia depunerii operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013; cei care in tot semestrul I 2013 s-au aflat in inactivitate temporara; cei infiintati in cursul anului 2013; persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se vor depune pana cel tarziu la data de 16 august 2013.

* Alte precizari facute de DGFP Braila *

Operatorii economici au obligatia completarii datelor de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datelor referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fiscala fara a folosi prescurtari sau initiale.

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele mentionate mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata.

* Sanctiuni drastice pentru nerespectarea legislatiei *

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, in conditiile prevazute de ordin, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Advertisements

Posted on 31/07/2013, in Economie, Realitatea zilnica and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: