Se pot depune cererile pentru restituirea a 4 eurocenti din acciza la carburanti


De marti, pot fi depuse cererile pentru restituirea a 4 eurocenti din acciza la carburanti* Transportatorii rutieri pot depune de marti, 15 iulie 2014, cererile de restituire a unei parti de 4 eurocenti din acciza suplimentara la carburanti, de 7 eurocenti * Autoritatea Rutiera Romana (ARR) a fost desemnata administrator al schemei de ajutor de stat, iar Ministerul Finantelor Publice este ordonator principal de credite, dupa cum a anuntat Ministerul Transporturilor * Astfel, ARR stabileste eligibilitatea solicitantilor, transmitand Ministerului Finantelor operatorii economici pentru restituirea diferentei de accize * Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a hotararii si 31 martie 2019, inclusiv * Pentru a i se restitui cei 4 eurocenti din acciza suplimentara de 7 eurocenti pe litrul de carburanti, transportatorul trebuie sa parcurga procedura de restituire, adica inregistrarea in Registrul vehiculelor al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizei si solicitarea trimestriala a restituirii sumelor care provin din plata accizei *

Anumite categorii de transportatori vor putea sa-si recupereze o parte din banii platiti pe acciza suplimentara de 7 eurocenti/litru la motorina. Mai exact, acest lucru se va realiza printr-o schema de ajutor de stat, aprobata printr-un act normativ publicat miericuri, 9 iulie 2014, in Monitorul Oficial, si care se va aplica din 15 iulie. Acciza la motorina a fost redusa, din 4 aprilie 2014, pentru doua categorii de transportatori, cu 4 eurocenti/litru, dupa ce OUG nr. 14/2014 a modificat Codul fiscal. Aceasta scadere a fost efectuata pentru a preintampina posibilele efecte negative ale cresterii nivelului de accize pentru motorina cu 7 eurocenti/litru, incepand cu data de 1 aprilie 2014.

Masura care a intrat in vigoare pe 4 aprilie 2014 este valabila pentru cei care efectueaza: transport rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta autorizata de cel putin 7,5 tone; transportul de calatori, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de calatori, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective; aceste categorii se refera la autovehiculele construite pentru transportul de persoane, care au mai mult de 8 locuri, diferenta fiind ca cele din categoria M2 au o masa de pana la 5 tone, iar cele din categoria M3 o masa de peste 5 tone. De asemenea, in acelasi act normativ se mentioneaza ca reducerea accizei cu 4 eurocenti/litru se va realiza prin restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard de accize si nivelul de accize diferentiat, catre operatorii economici licentiati in Uniunea Europeana.

Pentru a realiza acest lucru, Ministerul Finantelor Publice a aprobat prin HG nr. 537/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014, conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor. Concret, prin acest document, care va intra in vigoare pe 15 iulie 2014, este instituita o schema de ajutor de stat pentru restituirea unei parti din acciza suplimentara de 7 eurocenti, care va fi administrata de Autoritatea Rutiera Romana (RAR).

Potrivit actului normativ, perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat in cadrul careia se vor putea emite acorduri pentru finantare este cuprinsa intre 15 iulie 2014 si 31 martie 2019, inclusiv. De asemenea, tot in aceasta perioada se va efectua plata ajutorului de stat. Noile reguli stabilesc ca bugetul total maxim alocat schemei este de 3,02 miliarde de lei, cu posibilitatea suplimentarii. Numarul total estimat al operatorilor economici care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 20.114, numarul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.

* Cine va beneficia de ajutorul de stat? *

Conform hotararii, care se va aplica din 15 iulie, vor beneficia de acest ajutor de stat doar cele doua categorii de transportatori, mentionate anterior, respectiv cei care transporta marfuri si persoane. Totusi, pentru a putea solicita restituirea unei parti din acciza suplimentara de 7 eurocenti/litru operatorii economici vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sunt licentiati in Romania sau in alte state membre; detin vehicule eligibile; in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania daca nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate, nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare, nu au fost declarati inactivi sau nu au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, nu beneficiaza de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile, atat la momentul inregistrarii in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cat si la momentul efectuarii restituirii de accize de catre ordonatorul de credite, nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidate. De asemenea, pot beneficia de restituirea partii din acciza si operatorii economici pe numele carora nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea nu au fost executate conform prevederilor legale in vigoare; persoanele inregistrate in Registrul vehiculelor si a operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, precum si cei care alimenteaza vehiculele eligibile de la statiile de distributie inregistrate in baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizand un card de gestiune a alimentarilor si din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie, in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania.

Operatorii economici trebuie sa tina in format electronic evidenta intrarilor/iesirilor de motorina aferente fiecarui rezervor propriu, din care sa rezulte cantitatile de motorina cu care au fost alimentate vehiculele eligibile in cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, sa detina pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sa fie dotate cu dispersoare electronice pentru distributie. Noile dispozitii stabilesc ca operatorii economici licentiati in alt stat membru pot sa isi desemneze un reprezentant in scopul restituirii de accize, lucru care se va realiza in baza unei cereri depuse la Autoritatea Rutiera Romana. De asemenea, cererea va trebui insotita de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor ce ii revin.

* Cum isi vor recupera transportatorii banii din acciza suplimentara la motorina? *

Conform HG nr. 537/2014, transportatorii care vor solicita restituirea unei parti din acciza suplimentara la motorina vor trebui sa parcurga mai multe etape. In primul rand, acestia trebuie sa se inregistreze in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, prin depunerea unei cereri, insotita de documente justificative, la Autoritatea Rutiera Romana. Mai departe, Autoritatea Rutiera Romana va verifica eligibilitatea fiecarui vehicul, in functie de care va aproba sau va respinge cererea. Decizia de aprobare sau de respingere a cererii va fi comunicata transportatorilor in termen de maximum 15 zile de la data depunerii acesteia. Dupa aceea, operatorii economici vor trebui sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana o alta cerere pentru restituirea accizelor, in format electronic sau pe suport hartie, pentru un trimestru calendaristic, incepand cu prima zi a trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea, dar nu mai tarziu de un an de la aceasta data. Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.

Potrivit hotararii de Guvern care se va aplica din 15 iulie, cererea de restituire de accize va fi insotita de urmatoarele documente, prezentate in format electronic sau pe suport de hartie: in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie inregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantitatilor de motorina alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, copii de pe facturile de achizitie a motorinei impreuna cu anexele la facturi, emise de catre statiile de distributie sau de catre terti, precum si dovada platii integrale a facturilor prin instrumente de plata bancare; in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantitatilor de motorina alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, copii de pe facturile de achizitie a motorinei, precum si dovada platii facturilor prin instrumente de plata bancare.

Pentru a solutiona cererile depuse de transportatori, Autoritatea Rutiera Romana va avea obligatia de a accesa Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize si de a verifica daca in perioada pentru care solicita restituirea operatorul economic este eligibil in registru, precum si daca fiecare vehicul pentru care se solicita restituirea de accize este eligibil in registru. De asemenea, Autoritatea Rutiera Romana va verifica documentele transmise de transportatori si va solutiona cererile in ordinea inregistrarii acestora.

Decizia de aprobare a cererii de restituire se intocmeste in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la ARR, un exemplar se comunica solicitantului si un exemplar se transmite ordonatorului de credite, in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii. In schimb, decizia de respingere a cererii de restituire se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la ARR si un exemplar se comunica solicitantului in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii. Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de ARR va fi efectuata de ordonatorul principal de credite cel tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei de aprobare a restituirii.

Conform noilor prevederi, suma de restituit reprezinta valoarea exprimata in lei a rezultatului obtinut prin inmultirea bazei de restituire cu 40 euro/1.000 litri. Conversia in lei a sumei de restituit se va face utilizand cursul de schimb prevazut de Codul fiscal pentru calcularea accizelor. Pentru cererile depuse in cursul anului 2014, cursul de schimb valutar aplicabil va fi de 4,5223 lei/euro, actualizat cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie 2013, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, respectiv 104,77%. Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.

Potrivit noilor reglementari, controalele ulterioare cu privire la realitatea informatiilor prezentate in administrarea schemei de ajutor de stat se efectueaza de catre ANAF, potrivit Codului de Procedura Fiscala. In scopuri de control ulterior, operatorii economici au obligatia sa pastreze, printre altele, urmatoarele documente: fisele de magazie pentru fiecare rezervor propriu, precum si bonurile de consum intocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv; inregistrarile tahografului din prima si din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire; documentele de transport prevazute la art. 3 pct. 14 din OG nr. 27/2011, cum ar fi, dar fara a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atesta faptul ca vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de marfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane; documentele care atesta dreptul de detinere al vehiculelor pentru care se acorda dreptul de restituire; documentele de vanzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale caror consumuri sunt incluse in cerere; anexele la facturile de achizitie a carburantilor; unitatile electronice de stocare. Documentele mentionate mai sus se vor arhiva pentru o perioada de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

Pana la sfarsitul acestei luni vor fi publicate pe site-ul Autoritatii Rutiere Romane (www.arr.ro) formularele necesare depunerii solicitarilor de inscriere in Registrul vehiculelor a operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizei. Solicitarile si documentele aferente vor fi depuse sau transmise la sediul agentiei teritoriale ARR din judetul unde operatorul economic a obtinut Licenta comunitara/Certificatul de transport in cont propriu. Operatorii economici straini pot depune solicitarile, in limba romana, la orice agentie teritoriala ARR.

Advertisements

Posted on 16/07/2014, in Actualitate, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: